Mailadresser.nu

A+ A A-

KÖP & LEVERANSVILLKOR
Dessa köp och leveransvillkor utgör avtalet mellan Bolaget MKL Invest (Bolaget) och Beställaren (Kunden). Avtalet är giltigt och godkänns i sin helhet av Kunden när beställning görs.


PRISER
Samtliga priser anges exkl.moms.


FAKTURA
Svenska företag faktureras med 10 eller 30 dagars kredit efter godkänd kreditprövning vid beställningstillfället. Kunden accepterar att Bolaget får genomföra sedvanlig kreditkontroll på det angivna företaget samt personerna i företaget. Kunder som bedöms inneha svag kreditvärdighet faktureras med förfallodatum "omgående" eller betalning i förskott. Faktura kan komma att skickas via Finansbolag eller säljbolag som bolaget samarbetar med. Utländska företag faktureras i förskott och leverans sker direkt efter att betalningen registrerats på kontot. Du som beställare intygar att du har befogenhet att genomföra beställningen och att du angivit korrekta uppgifter vid beställning. Vi använder oss av avancerad teknik för att kunna spåra vem som lagt en beställning för att undvika bedrägerier och skydda våra kunder. 

Faktureringsavgift är för nuvarande femtio kronor. För sen inbetalning debiteras med ränta av tjugofyra procent samt förseningsavgift á fyrahundrafemtio kronor.

Om löpande tjänster (HYRA) är beställda och betalning för dessa tjänster uteblir eller inbetalas för sent upprepade gånger (minst två) så har Bolaget rätt att fakturera kunden i förskott på hela det återstående beloppet samt nämnd ränta och förseningsavgift. Bolaget förbinder sig då att efter inkommen betalning leverera tjänsten såsom avtalat under resterande avtalsperiod. De vid beställningstillfället ansvariga bolagsmännen hos Kunden accepterar personligt ansvar för alla avtalade kostnader, påminnelseavgifter, räntor samt eventuella tillkommande juridiska kostnader om bolaget av någon anledning inte skulle genomföra avtalade betalningar till Bolaget.

Om avtalet inte sägs upp av part skall det förlängas ett år i taget på enahanda villkor.
Inbetalda avgifter återbetalas inte. Uppsägningen skall ske skriftligen och vara den andra parten tillhanda senast 60 dagar före det datum då uppsägningen skall träda i kraft.

I de fall Kunden av någon anledning, vad det vara må, inte skulle betala utsänd faktura i tid har bolaget rätt att ställa kravet i sin helhet mot beställaren. Beställaren accepterar härmed personligt borgensåtagande för alla avtalade kostnader i samband med beställning.

 

LEVERANS
Leverans vid köp sker genom att REGISTRET skickas som en Excel fil till den e-post adress som angavs vid beställning. Vanligtvis sker leverans redan inom 24-48 timmar men i vissa fall kan det ta längre tid. Vi reserverar oss för att det i mycket specifika fall kan ta upp till trettio dagar att leverera en order.

Leverans vid hyra sker genom att önskat utskick genomförs till REGISTRET. Vanligtvis sker leverans inom 24-48 timmar efter att vi mottagit nödvändig information från Kunden för att kunna genomföra utskicket men i vissa fall kan det ta längre tid.

PRODUKTLICENS
REGISTRET skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner.


BEVILJANDE AV LICENS
Detta Licensavtal beviljar Er följande rättigheter: Ni har endast rätt att installera och använda REGISTRET "Inom företaget". För användande av REGISTRET inom andra företag/verksamheter krävs ny beställning av en vid den tidpunkten nyuppdaterad fil.


REGISTRET får enbart användas för marknadsföring av egna produkter och tjänster, eller produkter och tjänster för specifik kunds räkning. Detta innebär att t.ex. reklambyråer och liknande som köper in REGISTRET endast får använda materialet till den egna marknadsföringen eller marknadsföring för en specifik kund. Till nästa kund måste ny fil beställas.


REGISTRET får endast användas till marknadsföring av produkter och tjänster som vänder sig till företag och organisationer, det vill säga till personerna i sin professionella befattning, ej så som privatpersoner.
Vid användandet av REGISTRET är köparen själv ansvarig för hantering och administration av avanmälningar för vidare utskick. Länk för avanmälan måste finnas med i samtliga utskick.


All kopiering och distribution av adresser från REGISTRET till andra företag/personer än beställaren är strikt otillåtet. Om så sker kommer vite om 500,000 SEK att debiteras kunden plus eventuellt skadeståndskrav. 


KÄLLA
Såsom adresskälla skall anges endast Bolagets namn MKL Invest. MAILADRESSER.NU’s eller bolagets hemsida får inte anges som länk till avanmälan av vidare utskick.


PRODUKTSUPPORT
Bolaget tillhandahåller handhavandesupport av REGISTRET och eventuellt medföljande guider. Läs först noggrant igenom eventuella instruktioner och manualer som kan medfölja leveransen. Produktsupporten sköts i första hand via e-post adress definierad på www.mailadresser.nu under fliken "Kontakt".


GARANTIER
Bolaget garanterar filens läsbarhet i 30 dagar från leveransdatum. Filer som ej går att läsa ska reklameras inom 5 dagar via kontaktuppgifter på www.mailadresser.nu.


YTTERLIGARE GARANTIER
Alla beställningar är bindande och fullt betalningsansvar föreligger från tidpunkten. Bolaget garanterar att varje order innehåller minst nittio procent aktiva e-post adresser. Såsom icke aktiv e-post adress avses endast den adress som ej har en aktiv e-post låda, dvs felmeddelande därom fås vid utskick till denna. Vid övriga felmeddelanden såsom t.ex. frånvaromeddelande anses posten som aktiv. Garantin innefattar ej övriga parametrar i registret om sådana felaktigheter skulle finnas. Bolaget gör alltid sitt bästa för att leverera komplett information även i alla andra kolumner men ibland är det inte möjligt varpå kunden är införstådd att vår kvalitetsgaranti gäller enbart e-post adresserna. Om leveransen skulle visa sig vara felaktig på något sätt skall kunden inkomma med reklamation i ärendet inom fem dagar efter leverans. Reklamation skall ske genom översändande av en excelfil innehållandes endast de enligt kunden ansedda felaktiga e-post adresserna i ursprungligt format tillsammans med kommentar om reklamationsanledning för varje enskild post så att vi enkelt kan stämma av dessa. Någon annan form av reklamationsunderlag accepteras inte. Kunden skall betala fakturan i sin helhet innan förfallodatum medans reklamationshandläggning pågår. Eventuella merkostnader som uppkommer pga kundens underlåtenhet att göra detta faller på kunden allena och bolaget kan ej hållas betalnings/skadeståndsskyldiga på något vis. 

Bolaget frånskriver sig allt ansvar för felaktigt användande av adresser och programvara. Eventuella felaktigheter i informationen i REGISTRET ersätts ej och ej heller eventuella kostnader som uppstått vid användandet av adresser eller programvara. All programvara installeras utan att Bolaget på något sätt tar ansvar för eventuella konflikter med mottagare, andra programvaror, felaktigheter som uppstår vid installation eller avinstallation. 


SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Svensk lag är tillämplig på detta licensavtal avseende adressinstallationen.


FRÅGOR
Har ni några frågor kring leveransvillkoren så kan dessa ställas till Bolaget via kontaktinformationen angiven på www.mailadresser.nu.

 

ÖVRIGT
I de fall generella e-post adresser anges till beslutsfattare (t.ex. men ej uteslutande info@ adresser) så har dessa adresser av bolaget angivits som kontaktadress till ansvarig beslutsfattare och skall således anses vara "personlig". Vi eftersträvar att hålla så hög kvalitét som möjligt på vår databas men generella e-post adresser kan alltså förekomma i sällsynta fall och anses i dessa fall vara personliga, ej felaktiga. I de fall kunden beställt adresser för specifika geografiska områden och beställd mängd adresser ej finns tillgängliga har bolaget rätt att utvidga sökningen inom angivna län för att uppnå rätt antal beställda adresser. Om beställd mängd adresser ej heller finnes i angivna län och bolaget är oförmögen att leverera fullständigt antal adresser inom sju dagar efter beställning har kund rätt att erhålla pengar tillbaka för den del av beställningen som ej har kunnat levereras om betalning har erlagts i förskott. Kreditfaktura skickas i dessa fall till kunden på beloppet. I de fall fullt antal adresser ej kunnat levereras så skall levererat antal adresser faktureras till motsvarande avtalat styckpris till i detta avtal för övrigt angivna villkor om kunden valt faktura som betalningsmetod. 

Minimiorder är 500st adresser per order eller motsvarande kostnad vid färre antal önskat antal adresser. 

Bolaget har rätt att när som helst överlåta sina skyldigheter och rättigheter i detta avtal till tredje part utan att i förväg behöva meddela Kunden härom. Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal. Om någon viss bestämmelse i detta Avtal skulle förklaras ogiltig eller ogenomförbar skall detta inte inverka på andra bestämmelser häri, vilka skall fortsätta att gälla fullt ut.

Om Bolaget av någon anledning direkt eller indirekt skulle orsaka skada gentemot kund gällande det som i avtalet är angivet så är Bolagets ekonomiska ansvar begränsad till maximalt ett halvt basbelopp. Kunden accepterar att det ekonomiska ansvaret aldrig kan överstiga de eventuellt felaktiga registerposterna vid varje enskild leverans. Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout, krigshändelse, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för sådan åtgärd.

 

 

 

Information

Copyright © MKL Invest, all rights reserved

LiveZilla Live Help